Prigovori i reklamacije

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22) obavještavamo potrošače da pisane prigovore mogu podnijeti u poslovnim prostorijama Gradskog parkinga d.o.o., putem pošte na adresu: Gradski parking d.o.o., Draga 14, 22000 Šibenik, putem elektroničke pošte na e-mail: reklamacije@gradski-parking.hr i putem drugih sredstava mrežne komunikacije. Gradski parking d.o.o. je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 19/22) obavještavamo potrošače da nakon primitka odgovora na pisani prigovor odnosno po isteku roka za dostavu odgovora trgovca na pisani prigovor ako trgovac potrošaču nije dostavio odgovor na pisani prigovor u roku iz članka 10. stavka 6. ovog Zakona, potrošač može podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za reklamacije potrošača u roku od 8 dana od dana primitka pisanog odgovora odnosno u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu odgovora. Reklamacija se podnosi osobno u poslovnim prostorijama Gradskog parkinga d.o.o., putem pošte i elektroničke pošte na e-mail: reklamacije@gradski-parking.hr. Odgovor ćete dobiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja reklamacije.

Copyright © 2007 - 2024   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja