Javni natječaj za poslovni prostor

  18.04.2024, 08:00h

Gradski parking d.o.o. raspisuje...

JAVNI NATJEČAJ

 

Za davanje u zakup poslovnog prostora u prizemlju zgrade  

AUTOBUSNI KOLODVOR u Šibeniku, Draga 14

 

Redni

broj

Oznaka prostora

Namjena

Ukupna površina u m²

Početna cijena po m2

u eurima (bez PDV-a)

Jamčevina

u eurima (bez PDV–a)

1.

 

P 33

 

Praonica rublja

24,3 m²

13,00  EUR

 947,70 EUR

 

 

 1. Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora smještenog u prizemlju zgrade Autobusni kolodvor u Šibeniku, Draga 14, zemljišno-knjižne oznake čest. br. 2628 Z.U. 5806 K.O. Šibenik, oznake prostora  P 33  ukupne površine 24,3 m2.
 2. Gradski parking  d.o.o. je vlasnik poslovnog prostora.
 3. Poslovni prostor  daje se u zakup na rok od 5 godina.
 4. Početni iznos zakupnine iznosi 13,00 EUR-a  po m2 bez PDV-a. Zakupnina će se plaćati mjesečno unaprijed i to najkasnije do 10. u mjesecu.

Ugovor o zakupu će se solemizirati o trošku zakupnika.

 1. Namjena poslovnog prostora:  praonica rublja.
 2. Na ime jamčevine ponuditelji trebaju uplatiti trostruki iznos početnog iznosa mjesečne zakupnine (točno naveden u tekstu natječaja) i to na žiro-račun Gradskog parkinga d.o.o., IBAN HR0624020061100432619, otvoren kod Erste&Steiemarkische banke d.d., model 00, poziv na broj: 14-OIB. Dokaz o izvršenoj uplati dostaviti uz ponudu, a koja će se za izabranog ponuditelja tretirati kao osiguranje plaćanja zakupnine. Ponuditeljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina se mora vratiti u roku 15 dana od okončanja postupka natječaja.
 3. Na natječaj se mogu javiti pravne i fizičke osobe.
 4. Na natječaju za zakup poslovnih prostora ne mogu biti izabrani kao ponuditelji u sustavu zatvorenih ponuda pravne i fizičke osobe koje na dan otvaranja ponuda  imaju nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i Gradu Šibeniku, osobno ili kao vlasnici, odnosno suvlasnici trgovačkog društva koje u natječaju sudjeluje kao ponuditelj, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja.
 5. U prostorima se ne mogu obavljati djelatnosti koje konkuriraju djelatnostima kolodvorskih i parking usluga koje obavlja trgovačko društvo Gradski parking d.o.o. ili koje u bilo kojem pogledu  ometaju rad Gradskog parkinga d.o.o.
 6. Kandidati uz ponudu trebaju dostaviti:

-        osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja se natječe,

-        presliku osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba,

-        original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu,

-        presliku osobne iskaznice odgovorne osobe, ako je ponuditelj pravna osoba,

-        original ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji političke stranke ili udruge građana, ako su oni Ponuditelji,

-        dokaz o plaćenoj jamčevini,

-        broj žiro-računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine,

-        potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave da natjecatelj nema dospjelih dugovanja prema RH, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja,

-        ponuđeni iznos zakupnine,

 1. Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.
 2. Pregled  raspoložive dokumentacije i informacije o pregledu poslovnog prostora  mogu dobiti u uredskim prostorijama Gradskog parkinga  d.o.o., Šibenik, Draga 14, od  9 do 13 sati ili na telefon 022/ 200-770. Kontakt osoba  je g. Stipica Protega.
 3.  Ponude se podnose poštom preporučeno u zatvorenoj kuverti na adresu: Gradski parking d.o.o. Šibenik, Draga 14, na kojoj trena biti naziv, odnosno ime natjecatelja, adresa, kontakt broj (telefon/mobitel), te naznaka  "PONUDA ZA POSLOVNI PROSTOR (PROSTOR  OZNAKE P 33)- NE OTVARAJ"
 4. Ovaj natječaj će se objaviti u tisku, na oglasnoj ploči Gradskog parkinga d.o.o. i na web stranicama Gradskog parking d.o.o.
 5. Ponude na natječaj mogu se podnijeti u roku 15 dana od dana objave natječaja u tisku.
 6. Otvaranje ponuda obavit će se u prostorijama Gradskog parking d.o.o. dana  08. svibnja 2024. godine u 12:00 sati. Otvaranju ponuda može biti nazočan obrtnik osobno, odnosno osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe, a ukoliko pristupa treća osoba treba imati punomoć.
 7. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ispunjavanje uvjeta natječaja i najveći ponuđeni iznos zakupnine.
 8. Najpovoljniji ponuditelj koji ponudi najveći iznos zakupnine dužan je u roku 8 dana od preuzimanja pismenog  poziva zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora. Direktor trgovačkog društva Gradski parking d.o.o., zadržava pravo djelomičnog ili potpunog poništenja ovog natječaja, bez obrazloženja.
INFORMACIJE AUTOBUSNOG KOLODVORA

060 368 368

PRIJEVOZ ROBE U STAROJ GRADSKOJ JEZGRI

091 120 1026

Obavijesti i informacije

NAJNOVIJE VIJESTI

Copyright © 2007 - 2024   •   Gradski parking d.o.o.   •   Sva prava pridržana.
Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja