IZBORNIK

Natječaj za izbor člana uprave direktora trgovačkog društva Gradski parking d.o.o.

Natječaj za izbor člana uprave direktora trgovačkog društva ...

  06.10.2021, 10:57h

Uvjeti:

 

 1.  Kandidat za direktora Gradskog parkinga d.o.o. , Šibenik , osim uvjeta propisanih člankom 239. st.2 i članka 423. st.1. ZTD-a mora ispunjavat sljedeće uvjete:

 

 • da ima VII stupanj stručne spreme ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera
 • da ima najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima
 • aktivno poznavanje jednog stranog jezika
 • napredno poznavanje rada na računalu

 

 1. Rok za podnošenje prijave je zaključno do 15.10.2021. do 12:00 h. Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

 

 1. Kandidati su dužni dostaviti:

 

 • Životopis
 • Presliku domovnice ili osobne iskaznice
 • Dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome)
 • Dokaz o traženom radnom iskustvu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrda poslodavca o stečenom iskustvu na rukovodećim poslovima)
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja
 • Dokaz o aktivnom poznavanju jednog stranog jezika
 • Dokaz o naprednom poznavanju rada na računalu

 

 

 1. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete natječaja pristupit će prethodnoj procjeni sposobnosti kandidata putem intervjua za koji će se dodijeliti  broj bodova od 1 do 5.

 

 

 1. Prijave za natječaj dostaviti do 15.10.2021.do 12:00h  na adresu:

Gradski parking d.o.o., Draga 14, Šibenik, s naznakom “ZA NATJEČAJ – NE OTVARAJ”.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se razmatrati.

 

 1. Nepotpune i nepravodobne prijave, kao i prijave kandidata koji ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

 

 1. Skupština Društva imenuje člana uprave- direktora na vrijeme (mandat) od 4 godine.

 

       8. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).Temeljem članka  103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( Narodne novine, 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020), poziva na pravo prednosti  prilikom zapošljavanja, dužan je  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Copyright © 2007 - 2021 . Gradski parking d.o.o. Sva prava pridržana . Dizajn i razvoj: MEDIAN